Regulamin korzystania z usług Ekoportalu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z zasobów Ekoportalu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że go rozumie i akceptuje.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Portal - Ekoportal Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dostępny pod adresem: http://ekoportal.poznan.gov.pl.
 2. Infrastruktura informacji przestrzennej - opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
 3. Dane przestrzenne - dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
 4. Usługi danych przestrzennych - usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
 5. Zbiór danych przestrzennych - rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
 6. Usługa publiczna - usługa umożliwiająca wprowadzenie, edytowanie obiektów punktowych, liniowych, powierzchniowych.
 7. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej - informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
 8. Użytkownik - osoba przeglądająca lub korzystająca z Portalu.
 9. Autoryzacja - proces potwierdzający tożsamość użytkownika.
 10. Rejestracja - proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.
 11. Logowanie - czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z usług publicznych.
 12. Właściciel Portalu - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

II. Informacje ogólne

 1. Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - art.40 ust. 3c;
  b) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  c) ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - art. 15.
 2. Prezentowana na Ekoportalu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też stanowić podstawy do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych bądź roszczeń wobec właściciela Portalu lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Administratorem Danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Ekoportalu jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z siedzibą w Poznaniu przy ulicy  Czarna Rola 4. Telefon: 61 827 05 00. Adres e-mal: sekretariat@poznan.wios.gov.pl. Dane niezbędne są do wykonywania obowiązków służbowych. Przetwarzane odbywa się na podstawie przepisów podanych w pkt I „Informacji Ogólnych” oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO.

III. Dostęp do usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów portalu ekoportal.poznan.gov.pl przez Użytkowników nieautoryzowanych)
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Ekoportalu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IV. Zasady korzystania z danych i usług przez Użytkowników

 1. Użytkownik nie ma prawa kopiować, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Ekoportalu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 2. Użytkownik autoryzowany zobowiązany jest do wskazywania zdarzeń zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwego zdarzenia skutkuje automatycznym zablokowaniem konta użytkownika. Jeśli nieprawdziwe zgłoszenie wywołało reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) zgłaszający może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.

V. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 1. Przy korzystaniu z zasobów Ekoportalu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu zabronione jest:
  a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Ekoportalu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
  b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Ekoportal Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

VI. Prawa autorskie

 1. Zawartość niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe”.